۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه
و اما آنچه بعد از این وحشی گری ها احداث شد...
میدان تیراندازی جایگزین مجموعه آثار تاریخی و فرهنگی حاکی از تمدن دیرینه بشری ملت ارمنی...

چکش و قلم حکاکی در دستان استادان هنرمند ارمنی با ظرافتی وصف ناپذیر صلیب های سنگی بی نظیری رقم می زنند برای سپاس به درگاه باریتعالی و با دعا و نیایش برای آمرزش روح آباء و اجدادشان، در حالی که همین چکش در ابعادی بزرگتر و در قالب پتک در دستان اقوام وحشی چون آذربایجانی ها و ترک ها ابزاری است برای از بین بردن آثار تمدن انسانی و شکستن صلیب های سنگی و هتک حرمت نمادهای مذاهب توحیدگرا...

نتیجه گیری از این مقایسه با شما...